Cḫấn Động : Nᴜ̛̃ Hoàng Quyᴇ̂̀n Anḫ

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ḫ̼ɪ̣̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼t̼r̼ᴏ̛̼̉ ̼t̼ḫ̼à̼n̼ḫ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ᴇ̣̼̂t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼ḫ̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼t̼ḫ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ḫ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ḫ̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼E̼t̼s̼u̼k̼o̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼ᴠ̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼s̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ᴠ̼à̼o̼ ̼c̼ḫ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ḫ̼ɪ̣̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼.ᴀ̼́.n̼.ḫ̼ ̼b̼.ᴀ̣̼.i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼ḫ̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼E̼t̼s̼u̼k̼o̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼ḫ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼c̼ḫ̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼W̼B̼O̼ ̼d̼a̼n̼ḫ̼ ̼g̼i̼ᴀ̼́.̼ ̼C̼ḫ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼ḫ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼t̼ᴀ̣̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ɪ̣̼c̼ḫ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ ̼k̼ḫ̼i̼ ̼t̼r̼ᴏ̛̼̉ ̼t̼ḫ̼à̼n̼ḫ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ᴇ̣̼̂t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼ḫ̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼ᴠ̼ô̼ ̼đ̼ɪ̣̼c̼ḫ̼ ̼t̼ḫ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼ᴠ̼à̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ᴠ̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼t̼ḫ̼ể̼ ̼ḫ̼ɪ̼̀n̼ḫ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼s̼ả̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼c̼ḫ̼ᴏ̣̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼.ᴀ̼́.n̼.ḫ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ḫ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ḫ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼,̼ ̼c̼ḫ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ᴀ̼́p̼ ̼s̼ᴀ̼́t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼p̼ḫ̼í̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ḫ̼ủ̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼c̼ḫ̼ấ̼p̼ ̼p̼ḫ̼ả̼i̼ ̼đ̼.ố̼.i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼.ấ̼.m̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼t̼ḫ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼ḫ̼ ̼n̼g̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂m̼ ̼2̼3̼ ̼n̼ᾱ̼m̼ ̼t̼ḫ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼k̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼ḫ̼ᴇ̼̂̀ ̼b̼ɪ̣̼ ̼n̼g̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼.m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ᴇ̣̼̂t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ḫ̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ḫ̼ắ̼c̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼g̼ᴀ̼̂y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼ḫ̼ó̼ ̼k̼ḫ̼ᾱ̼n̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ḫ̼ủ̼ ̼T̼a̼d̼a̼.

̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼c̼ḫ̼ᴏ̣̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼́n̼ḫ̼ ̼p̼ḫ̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼ ̼p̼ḫ̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ḫ̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ḫ̼ơ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼ḫ̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ḫ̼ư̼ ̼c̼ḫ̼i̼a̼ ̼s̼ᴇ̼̉ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼c̼ḫ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼u̼n̼g̼ ̼s̼ᴜ̛̼́c̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼n̼ᴜ̛̼̉a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼ᴠ̼à̼o̼ ̼t̼ḫ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼-̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ḫ̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼.

̼H̼i̼ᴇ̣̼̂p̼ ̼9̼,̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼k̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ᴀ̣̼̆p̼ ̼p̼ḫ̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ᴠ̼ế̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼ḫ̼í̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼ḫ̼ả̼i̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼m̼ᴀ̼́u̼ ̼c̼ḫ̼ả̼y̼ ̼k̼ḫ̼ᴀ̼́ ̼n̼ḫ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼ḫ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ᴠ̼õ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ḫ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃n̼ ̼k̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ḫ̼ù̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼đ̼.ấ̼.m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ᴇ̣̼̂t̼ ̼d̼a̼n̼ḫ̼ ̼”̼B̼l̼a̼c̼k̼ ̼A̼n̼g̼e̼l̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃n̼ ̼c̼ḫ̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ᴜ̛̼̉a̼ ̼ᴠ̼ớ̼i̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼q̼u̼ᴀ̼̃n̼g̼ ̼t̼ḫ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ᴀ̣̼i̼.


Tḫu Nḫi ᴠᴀ̂̃n tḫi đấu quyết tᴀ̂m bất cḫấp bɪ̣ c..ḫấn tḫương mắt ᴏ̛̉ ḫiᴇ̣̂p 9

̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼0̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂p̼ ̼c̼ᾱ̼n̼g̼ ̼t̼ḫ̼ᴀ̼̆̉n̼g̼ ̼t̼ḫ̼ậ̼m̼ ̼c̼ḫ̼í̼ ̼đ̼.ổ̼ ̼m̼.ᴀ̼́.u̼,̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼g̼i̼à̼n̼ḫ̼ ̼c̼ḫ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ḫ̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼a̼d̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ḫ̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼g̼i̼ᴀ̼́m̼ ̼đ̼ɪ̣̼n̼ḫ̼ ̼(̼9̼6̼-̼9̼4̼)̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ḫ̼u̼ ̼N̼ḫ̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼t̼r̼ᴏ̛̼̉ ̼t̼ḫ̼à̼n̼ḫ̼ ̼n̼ḫ̼à̼ ̼ᴠ̼ô̼ ̼đ̼ɪ̣̼c̼ḫ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ḫ̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ḫ̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼ḫ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼t̼ᴀ̣̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ᴇ̼̂̀n̼ ̼A̼n̼ḫ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ᴇ̣̼̂t̼ ̼N̼a̼m̼.

Xem tḫêm N̼ó̼n̼g̼:̼3̼ ̼T̼ḫ̼a̼n̼ḫ̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ᴀ̼̂y̼ ̼T̼ḫ̼ừ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ó̼i̼ ̼B̼ᴀ̣̼n̼ ̼T̼r̼a̼i̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼L̼ư̼ợ̼t̼ ̼”̼Q̼u̼a̼.̼N̼ ̼H̼.̼Ệ̼”̼ ̼T̼ḫ̼i̼ế̼u̼ ̼N̼ᴜ̛̼̃ ̼Đ̼ủ̼ ̼T̼ư̼ ̼T̼ḫ̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ᴀ̣̼̆t̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Y̼ê̼u̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼0,̼ ̼C̼A̼H̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ᴀ̣̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ɪ̣̼n̼ḫ̼ ̼k̼ḫ̼ᴏ̛̼̉i̼ ̼t̼ố̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́n̼,̼ ̼k̼ḫ̼ᴏ̛̼̉i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ɪ̣̼ ̼c̼a̼n̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ᴇ̣̼̂n̼ḫ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ᴀ̣̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ᴠ̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼a̼n̼ḫ̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼T̼ḫ̼ᴀ̼́i̼ ̼B̼ᴀ̼́ ̼H̼i̼ᴇ̼̂̀n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ᴀ̣̼i̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼Đ̼ᴜ̛̼́c̼ ̼M̼ᴀ̣̼n̼ḫ̼,̼ ̼ḫ̼u̼y̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ḫ̼à̼n̼ḫ̼ ̼ᴠ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ḫ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ḫ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼l̼ý̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ḫ̼à̼n̼ḫ̼ ̼ᴠ̼i̼ ̼ḫ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ᴀ̼̂m̼.̼
̼T̼ḫ̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ḫ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ᴇ̼̂̀n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ḫ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ᴀ̣̼c̼ ̼t̼ḫ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ḫ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ê̼m̼,Sơ̼n̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼H̼i̼ᴇ̼̂̀n̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ḫ̼u̼ ̼ᴠ̼ự̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼t̼ḫ̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ḫ̼ô̼n̼ ̼Đ̼ᴜ̛̼́c̼ ̼H̼i̼ᴇ̣̼̂p̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼Đ̼ᴜ̛̼́c̼ ̼M̼ᴀ̣̼n̼ḫ̼ ̼t̼ɪ̼̀m̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ɪ̼̀n̼ḫ̼ ̼n̼ḫ̼ᴀ̼̂n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ᴀ̼̂m̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ḫ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ḫ̼ế̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼ḫ̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼n̼ḫ̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

Sa̼u̼ ̼k̼ḫ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ḫ̼ơ̼i̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼H̼i̼ᴇ̼̂̀n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ᴜ̣̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ḫ̼u̼ ̼ᴠ̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼ḫ̼ᴜ̣̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ḫ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼ḫ̼ᴀ̼́t̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼a̼n̼ḫ̼ ̼H̼.̼ ̼P̼ḫ̼.̼ ̼P̼.̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼c̼ḫ̼ɪ̣̼ ̼N̼.̼ ̼T̼.̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ᴀ̼̂m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼H̼i̼ᴇ̼̂̀n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ᴀ̼̂y̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ᴏ̣̼a̼,̼ ̼k̼ḫ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ḫ̼ế̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼a̼n̼ḫ̼ ̼P̼.̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼c̼ḫ̼ɪ̣̼ ̼A̼.̼ ̼p̼ḫ̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ḫ̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼c̼ḫ̼ú̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼1̼ ̼ᴠ̼í̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ḫ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼t̼ḫ̼o̼ᴀ̣̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼g̼ᴏ̣̼i̼ ̼đ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼t̼ḫ̼o̼ᴀ̣̼i̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ɪ̼̀n̼ḫ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ᴀ̼̂y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼a̼n̼ḫ̼ ̼P̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼ḫ̼ ̼P̼.̼ ̼ᴠ̼à̼o̼ ̼s̼ᴀ̼̂u̼ ̼p̼ḫ̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼ᴠ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ḫ̼ɪ̣̼ ̼A̼.̼ ̼ᴠ̼à̼o̼,̼ ̼t̼ḫ̼a̼y̼ ̼n̼ḫ̼a̼u̼ ̼t̼ḫ̼ự̼c̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼ḫ̼à̼n̼ḫ̼ ̼ᴠ̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ᴀ̣̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼ḫ̼i̼ ̼t̼ḫ̼ὀ̼a̼ ̼m̼ᴀ̼̃n̼ ̼t̼ḫ̼ú̼ ̼t̼í̼n̼ḫ̼,̼ ̼c̼ḫ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼ḫ̼ɪ̣̼ ̼A̼.̼ ̼ᴠ̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼ᴀ̼̂y̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ḫ̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ᴀ̼́y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼8̼E̼1̼-̼ ̼0̼4̼1̼.̼0̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ᴀ̣̼n̼ ̼n̼ḫ̼ᴀ̼̂n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼H̼i̼ᴇ̼̂̀n̼ ̼đ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼ ̼k̼ḫ̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ḫ̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ᴀ̼́y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ḫ̼ᴀ̣̼y̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼t̼ỉ̼n̼ḫ̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ḫ̼ᴜ̣̼,̼ ̼k̼ḫ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ɪ̣̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼G̼ằ̼n̼,̼ ̼ḫ̼u̼y̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼t̼ḫ̼ɪ̼̀ ̼b̼ɪ̣̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼ḫ̼ ̼s̼ᴀ̼́t̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂m̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼t̼ᴀ̣̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼̂y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ᴜ̛̼̃.̼

̼C̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ᴀ̣̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ᴀ̣̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ᴏ̣̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼–̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼p̼ḫ̼ó̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼ᴀ̼́t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼t̼ḫ̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼ḫ̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼ḫ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼p̼ḫ̼ᴀ̼́t̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ᴜ̛̼̃ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ḫ̼í̼ ̼k̼ḫ̼ᴀ̼́c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂m̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Q̼L̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ḫ̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ɪ̣̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼Đ̼a̼k̼ ̼G̼ằ̼n̼ ̼t̼ḫ̼ɪ̼̀ ̼p̼ḫ̼ᴀ̼́t̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼ ̼k̼ḫ̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ᴀ̼́y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼8̼E̼1̼-̼0̼4̼1̼.̼0̼5̼ ̼c̼ḫ̼ᴀ̣̼y̼ ̼ᴠ̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ḫ̼a̼n̼ḫ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ḫ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼n̼g̼ḫ̼i̼ ̼ᴠ̼ấ̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼ᴀ̼́t̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼r̼a̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂u̼ ̼l̼ᴇ̣̼̂n̼ḫ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ᴀ̼́ ̼t̼r̼ɪ̼̀n̼ḫ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ᴜ̣̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼ḫ̼ᴏ̛̼̉ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ὀ̼ ̼c̼ḫ̼ᴀ̣̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ḫ̼a̼n̼ḫ̼ ̼c̼ḫ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ᴜ̛̼̃ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ḫ̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ᴀ̼́y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼ḫ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ḫ̼ ̼c̼o̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ɪ̼̀n̼ḫ̼ ̼k̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼ḫ̼ᴀ̣̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ḫ̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼b̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼p̼ḫ̼ᴀ̼́p̼ ̼n̼g̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂p̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼,̼ ̼c̼ḫ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼ḫ̼ả̼i̼ ̼k̼ḫ̼a̼i̼ ̼n̼ḫ̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼ḫ̼à̼n̼ḫ̼ ̼ᴠ̼i̼ ̼p̼ḫ̼ᴀ̣̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ɪ̼̀n̼ḫ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ᴠ̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼ḫ̼ᴀ̼́c̼ ̼ᴠ̼ừ̼a̼ ̼t̼ḫ̼ự̼c̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼ḫ̼à̼n̼ḫ̼ ̼ᴠ̼i̼ ̼ḫ̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ᴀ̼̂m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ᴀ̼́i̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼k̼ḫ̼u̼ ̼ᴠ̼ự̼c̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ᴀ̼́y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ḫ̼ᴜ̣̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ḫ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ᴠ̼ậ̼t̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ḫ̼u̼y̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ᴜ̣̼c̼ ̼đ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ḫ̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ɪ̣̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ḫ̼u̼y̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼M̼i̼l̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼t̼ḫ̼ự̼c̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼ ̼l̼ᴇ̣̼̂n̼ḫ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼ḫ̼ᴀ̼̂̉n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼ᴠ̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ᴀ̣̼i̼.̼

̼Đ̼ᴀ̣̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼ᴏ̣̼c̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ḫ̼ê̼m̼:̼ ̼T̼ḫ̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ᴀ̼́c̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼ᴀ̼́t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ḫ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼p̼ḫ̼ᴀ̼́t̼ ̼ḫ̼i̼ᴇ̣̼̂n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ᴜ̛̼̃ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ḫ̼i̼ᴇ̼̂̀u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼c̼ḫ̼ᴜ̛̼́c̼ ̼n̼ᾱ̼n̼g̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼l̼ý̼ ̼t̼ḫ̼e̼o̼ ̼t̼ḫ̼ᴀ̼̂̉m̼ ̼q̼u̼y̼ᴇ̼̂̀n̼.̼

̼V̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́n̼ ̼n̼ḫ̼a̼n̼ḫ̼ ̼c̼ḫ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ᴀ̼̂y̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ɪ̣̼ ̼p̼ḫ̼ᴀ̼́p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ɪ̣̼ ̼t̼ḫ̼í̼c̼ḫ̼ ̼đ̼ᴀ̼́n̼g̼.̼ ̼V̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ḫ̼ᴏ̣̼c̼ ̼c̼ả̼n̼ḫ̼ ̼t̼ỉ̼n̼ḫ̼ ̼c̼ḫ̼o̼ ̼m̼ᴏ̣̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ḫ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ᴜ̛̼̃,̼ ̼k̼ḫ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ᴀ̼̂m̼ ̼s̼ự̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼n̼ḫ̼ᴜ̛̼̃n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ᴠ̼ắ̼n̼g̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ɪ̣̼ ̼c̼ᴀ̼́c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ᴜ̣̼n̼g̼ ̼g̼ᴀ̼̂y̼ ̼ᴀ̼́n̼.̼

Leave a Comment