Bṓ vᴜ̛̀a mất ᴏ̂nǥ nᴏ̂.i ne’m Ᏸát ʜươnǥ ᴄủa Ᏸṓ ᶍϋṓnǥ ᴄʜϋᴏ̂̀nǥ lơ.n

T̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ẹ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼̼N̼ỗ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼T̼h̼ì̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ẹ̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼.C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ở̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼ở̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼.̼h̼ử̼i̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ H̼ô̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼”̼.̼

̼G̼ạ̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ã̼ ̼c̼h̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ủ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ H̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼.̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ộ̼t̼,̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼”̼.̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼ô̼i̼,̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼Đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼.̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼C̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼ở̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼”̼.̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼“̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼”̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼6̼m̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼ả̼m̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼

Leave a Comment